Podmienky inzercie na
www.nehnutelnosti-virtualne.sk


Obsah


I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
II. Základné podmienky používania
III. Ochrana osobných údajov
IV. Registrácia Používateľa
V. Sprístupnenie konta
VI. Úprava údajov inzerenta
VII. Správanie sa Používateľov
VIII. Pridávanie inzerátov
IX. Administrácia inzerátov
X. Doplnkové služby
XI. Cena doplnkových služieb
XII. Zrušenie konta
XIII. Zodpovednosť za škodu
XIV. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok
XV. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto Podmienky inzercie na www.nehnutelnosti-virtualne.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.nehnutelnosti-virtualne.sk
2. Prevádzkovateľom portálu www.nehnutelnosti-virtualne.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je fyzická osoba Peter Belica, Jur nad Hronom 270, 935 57 Jur nad Hronom. IČO:45 902 917, DIČ: 107 140 6666. Adresa elektronickej pošty: info@nehnutelnosti-virtualne.sk; tel. kontakt: +421 907  736 727.
3. Službou sa rozumejú online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).
4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca alebo inzerujúca svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný inzerent“).
6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj, resp. inzerciu nehnuteľnosti v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti alebo právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ inzerujúca svoj majetok (ďalej len „Firemný inzerent“).
7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod (ďalej len „Kupujúci“).
8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 (ďalej len „SOI“).

 

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu.
Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (nehnuteľnosti) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo obdobnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
3. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami a Všeobecnými podmienkami.
4. Služby Portálu sú pre Firemných inzerentov a Súkromných inzerentov bezplatné.  Spoplatnené sú len doplnkové služby.
5. Používateľ, ktorý zadáva inzeráty ako súkromná osoba sa týmto zaväzuje, že inzeruje svoje vlastné nehnuteľnosti. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup.
6. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce právo k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nemá Používateľ nárok na odplatu.

III. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@nehnutelnosti-virtualne.sk, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu alebo partnerským subjektom Prevádzkovateľa. Partnerské subjekty – sprostredkovatelia sú Prevádzkovateľom vyberaní v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Používateľ sa môže oboznámiť so sprostredkovateľmi, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje v súlade s týmto bodom podmienok.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi, aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
6. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu www.nehnutelnosti-virtualne.sk. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu info@nehnutelnosti-virtualne.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy - kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
7. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Poučenie o právach dotknutej osoby je pre Používateľa prístupné tu, a Používateľ prehlasuje, že sa s ním oboznámil.
8. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie ako sú napr. skrátené formy IP adries, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca.

IV. Registrácia Používateľa

1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou.
2. Využívanie služieb Portálu Firemnými inzerentmi je možné len po registrácii v systéme www.nehnutelnosti-virtualne.sk
3. Používateľ registráciou v systéme, alebo pridaním inzerátu ako Súkromný inzerent na www.nehnutelnosti-virtualne.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.
4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta

1. Súkromní aj firemný inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.
2. Pri Firemných inzerentoch sú vyplnené údaje posúdené administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ nie sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie nesúhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje Firemného inzerenta za účelom opravy uvedených údajov. Ak Používateľ nahlásené chyby neopraví do 48 hodín od nahlásenia, jeho účet bude zmazaný.

VI. Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu.
2. V prípade, že sa firemnému inzerentovi zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári www.nehnutelnosti-virtualne.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť v správcovskom rozhraní.
3. Súkromní inzerenti si môžu svoje údaje meniť v správcovskom rozhraní.

VII. Správanie sa Používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
a) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do právných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
b) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
c) nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach
d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
e) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy,
f) je povinný zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane autorských práv,
2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.
3. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie a podkategórie podľa typu a druhu nehnuteľnosti, uvádzať skutočnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza a uviesť v poli „Cena“ požadovanú trhovú cenu, prípadne uviesť „Cena dohodou“. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho skutočným požiadavkám.
4. Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa, a to aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ má právo ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku.
5. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených je Používateľ povinný vykonať bezodkladne aktualizáciu alebo úpravu inzerátov.
6. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy vecí cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.
8. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.
9. Používateľ je povinný postupovať, tak aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, najmä zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.
10. V prípade, ak Firemný inzerent ponúka nehnuteľnosti v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (najmä realitná činnosť) alebo majetok, ktorého je vlastníkom, je povinný inzerovať takéto nehnuteľnosti výlučne prostredníctvom svojho firemného konta, a nie ako Súkromný inzerent. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať od Používateľa doklad preukazujúci vlastnícke právo k inzerovanej veci v lehote stanovenej Prevádzkovateľom.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa v prípade, že nedokáže Prevádzkovateľ preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné právo k inzerovanej veci.
12. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné Používateľa kontaktovať.
13. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými kontami.
14. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku alebo časť ponuky Používateľa v prípade, ak obsah tejto ponuky alebo časti ponuky porušuje tieto Podmienky.
15. V prípade, ak Firemný inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v článku VII alebo v článku VIII Podmienok a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške sumy rovnajúcej sa alikvotnej časti ceny inzercie vrátane prípadnej ceny nespotrebovanej doplnkovej služby (ak bola predplatená vo vzťahu k danému inzerátu) ku dňu vzniku nároku Prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Podmienok.
16. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k zrušeniu konta Firemného inzerenta okrem prípadov uvedených v článku XII týchto Podmienok, aj v prípade, ak Firemný inzerent porušuje tieto Podmienky a nevykoná nápravu ani v lehote určenej v upozornení zaslanom Firemnému inzerentovi Prevádzkovateľom.

VIII. Pridávanie inzerátov

1. Inzerát je možné pridať iba v slovenskom a českom jazyku. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje cez rozhranie „Pridať inzerát“ na www.nehnutelnosti-virtualne.sk

2. Kliknutím na „Pridať inzerát“ sa dostanete na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie, video, alebo virtuálna realita. Inzerát pridaný súkromným inzerentom je automaticky  platný po dobu 6 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže. Súkromný užívateľ môže pridať max. 1 inzerát súčasne.

3.Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.

4. Na Portáli je zakázané:
a. písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
b. do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
c. do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,
d. pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
e. používať ilustračné fotografie,
f. používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,
g. pridávať do fotogalérie reklamné obrázky, ktoré propagujú iné služby,
h. uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text , ktorý nesúvisí s inzerátom a povahou portálu (nehnuteľnosti), okrem vodoznaku a loga.
i. používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
j. vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
k. vkladať do popisu inzerátu kontaktné údaje, Používateľ vkladá kontakty výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt,
l. v popise inzerátu alebo jeho nadpise propagovať predmety alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou,
m. používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
n. používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
o. atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

IX. Administrácia inzerátov

V systéme www.nehnutelnosti-virtualne.sk môže Používateľ svoje manuálne súkromne pridané inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť priamo z detailu inzerátu, po zadaní hesla zvoleného pri zadávaní inzerátu. Firemný inzerent môže svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti a to po prihlásení sa .

X. Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami.
2. Doplnkové služby sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:
Topovanie inzerátu prostredníctvom SMS  Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania.
Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania.
Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 8866 v tvare NVTOP.

XI. Cenník spoplatnených doplnkových
služieb aktivovaných prostredníctvom SMS

1. Cena topovania
Cena za 1 SMS je vždy 1,50 EUR. (ceny sú uvedené s 20% DPH)
Topovanie je platné na 7 dní.Ak chce užívateľ predĺžiť topovanie, musí znova odoslať SMS, po uplynutí 7 dní.

2. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými doplnkovými službami. Inzeráty s doplnkovými službami aktivovanými pred zmenou ceny, budú uverejnené podľa pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované.

3. Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4ka). Tento spôsob platby sprostredkuje
ELET, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava
tel.: +421 / 2 / 5479 2179

XII. Zrušenie konta

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:
a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
b) porušenia týchto Podmienok
c) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;
d) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa.

XIII. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou Používateľov či z iných dôvodov.

XIV. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@nehnutelnosti-virtualne.sk.
4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľov svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľ bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo,  lebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jejodoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia,Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34
fax č. 037/772 00 24 ,
resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).
Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@nehnutelnosti-virtualne.sk.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na www.nehnutelnosti-virtualne.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

V Jure nad Hronom, dňa 13.8.2017